Παθητικές Υποδομές

Οριζόντια και κατακόρυφη δομημένη καλωδίωση 

 

Οι παθητικές υποδομές περιλαμβάνουν, την οριζόντια δομημένη καλωδίωση που διατρέχει έναν ή πολλαπλούς ορόφους ενός κτιρίου παρέχοντας σύνδεση του τελικού χρήστη με τον τοπικό κατανεμητή, και την κατακόρυφη δομημένη καλωδίωση που συνδέει τους τοπικούς κατανεμητές με τον κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου ή κτιριακού συγκροτήματος. 

Η οριζόντια καλωδίωση εξυπηρετεί τις ανάγκες διασύνδεσης των τελικών χρηστών, ξεκινά από τις πρίζες που βρίσκονται τον χώρο εργασίας του κάθε χρήστη και καταλήγει στα κατάλληλα πλαίσια μικτονόμησης σε ικριώματα που βρίσκονται στον χώρο του τοπικού κατανεμητή. Στα ίδια ικριώματα είναι τοποθετημένος ο δικτυακός εξοπλισμός που θα συνδέσει τον τελικό χρήστη στο εσωτερικό δίκτυο του ιδρύματος και κατ’ επέκταση στο διαδίκτυο.  

Η υλοποίηση της κατακόρυφης καλωδίωσης εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται με την χρήση καλωδίων οπτικών ινών. Οι οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των κατανεμητών μπορεί να είναι είτε πολύτροπες, είτε μονότροπες, είτε ακόμα και συνδυασμός αριθμού ινών και των δύο κατηγοριών. 

Για την εγκατάσταση συνδέσεων τελικών χρηστών έχουν υλοποιηθεί πολλαπλά έργα δομημένης καλωδίωσης, πάντα ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα (EIA/TIA-568) κάνοντας χρήση καλωδιώσεων τύπου UTP cat-5e και cat-6 και τελευταία cat 6A. Για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων, πέραν των προδιαγραφών δομημένης καλωδίωσης καθώς και για την κάλυψη αναγκών μεγαλύτερης χωρητικότητας ζεύξεων, σε ορισμένα σημεία (πχ εξειδικευμένα εργαστήρια) έχουν χρησιμοποιηθεί οπτικές ίνες. 

 

Κατανεμητές 

Οι χώροι που τερματίζουν οι καλωδιακές συνδέσεις δομημένης καλωδίωσης, οριζόντιας και κατακόρυφης και φιλοξενείται ο δικτυακός εξοπλισμός ονομάζονται κατανεμητές.  

Οι κατανεμητές είναι χώροι στους οποίους διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και διατηρείται το κατάλληλο επίπεδο περιβαλλοντικών συνθηκών ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού. 

Για την εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας των δικτυακών υπηρεσιών ο δικτυακός εξοπλισμός που φιλοξενείται στα ικριώματα στους χώρους των κατανεμητών τροφοδοτείται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) το οποίο υποστηρίζεται από την γεννήτρια της κτιριακής εγκατάστασης. 

Ο τερματισμός των συνδέσεων καθώς και η τοποθέτηση του δικτυακού εξοπλισμού γίνεται σε κατάλληλα ικριώματα που βάσει προτύπου είναι διάστασης 19΄΄ τα οποία είναι κατάλληλα στερεωμένα και τοποθετημένα στον χώρο ώστε να επιτυγχάνεται ελεύθερη πρόσβαση για εργασία σε αυτά από όλες τις πλευρές. 

 

Φωτογραφία τυπικού κατανεμητή δικτύου πρόσβασης 

 

Δακτύλιοι Οπτικών Ινών 

Με στόχο την ορθότερη ανάπτυξη των κεντρικών παθητικών υποδομών και σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, για την διασύνδεση των κεντρικών κατανεμητών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν αναπτυχθεί δακτύλιοι οπτικών ινών, από ένας σε κάθε πανεπιστημιούπολη.  

Οι δακτύλιοι οπτικών ινών προσφέρουν αυξημένη διαθεσιμότητα λόγω της ύπαρξης δευτερεύουσας όδευσης σε επίπεδο φυσικής διαδρομής από τους κεντρικούς κατανεμητές του δικτύου κορμού προς τους κατανεμητές του δικτύου διανομής. Οι δακτύλιοι οπτικών ινών στις δυο πανεπιστημιουπόλεις κάνουν χρήση μονότροπων καλωδίων οπτικών ινών. 

 

Δακτύλιος Οπτικών Ινών Γάλλου 

 

Δακτύλιος Οπτικών Ινών Βουτών