Κεντρικές Υποδομές

Αρχιτεκτονική Δικτύου

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση που έχει επιλεγεί για όλες τις δικτυακές υποδομές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υιοθετεί ιεραρχική δομή τριών επιπέδων, δικτύου κορμού, δικτύου διανομής και δικτύου πρόσβασης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται προτυποποίηση της σχεδιαστικής προσέγγισης που έχει σαν αποτέλεσμα την ομοιομορφία των υποδομών, την διευκόλυνση της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της διαχείρισης του εξοπλισμού καθώς και την δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών.

Σε αυτό το αρχιτεκτονικό μοντέλο το επίπεδο του δικτύου πρόσβασης προσφέρει σύνδεση των δικτυακών συσκευών του χρήστη στο δίκτυο, το δίκτυο διανομής επιτυγχάνει την συγκέντρωση πολλαπλών συνδέσεων μεγάλης χωρητικότητας του εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης και το δίκτυο κορμού συγκεντρώνει με πολλαπλές συνδέσεις μεγάλης χωρητικότητας τον εξοπλισμό του δικτύου διανομής ώστε να μπορεί με ταχύτητα και αξιοπιστία να εξυπηρετείται η δικτυακή κίνηση.

Δίκτυο Κορμού και Δίκτυο Διανομής

Ο σχεδιασμός του δικτύου κορμού έχει γίνει έτσι ώστε να παρέχει την μέγιστή δυνατή ταχύτητα στην μεταγωγή και δρομολόγηση της δικτυακής κίνησης με τον ελάχιστο δυνατό χρόνο ανάκτησης της λειτουργικότητας σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων. Αυτό γίνεται δυνατό κάνοντας χρήση κύριων και εφεδρικών δικτυακών συσκευών και συνδέσεων, όπου, σε περιπτώσεις βλάβης εξοπλισμού ή σύνδεσης, τα εφεδρικά συστατικά μέρη των δικτυακών υποδομών αναλαμβάνουν την μεταγωγή ή δρομολόγηση της δικτυακής κίνησης.

Το δίκτυο κορμού εξυπηρετεί τις ανάγκες κεντρικής δρομολόγησης για το σύνολο της δικτυακής κίνησης του ΠΚ συνδεόμενο με τους κεντρικούς μεταγωγείς/δρομολογητές που απαρτίζουν το δίκτυο διανομής του εκάστοτε τμήματος ή κτιριακής εγκατάστασης καθώς και την σύνδεση με το σύνολο των διαφορετικών σημείων παρουσίας του ΠΚ.

Το δίκτυο κορμού του ιδρύματος αποτελείται από τον κεντρικό δρομολογητή του ιδρύματος και δυο ακόμα κεντρικούς δρομολογητές/μεταγωγείς που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών και συνδέονται μεταξύ τους κάνοντας χρήση πολλαπλών ζεύξεων ταχύτητας 10Gbps/1Gbps, καθώς και μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Οι δρομολογητές αυτοί εξυπηρετούν το σύνολο της δρομολόγησης της δικτυακής και τηλεφωνικής κίνησης τόσο εσωτερικά του ιδρύματος αλλά και με το υπόλοιπο διαδίκτυο.

Το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του Πανεπιστημίου, στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένοι οι εξυπηρετητές που παρέχουν όλες τις βασικές κεντρικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέεται απευθείας στο δίκτυο κορμού κάνοντας χρήση πολλαπλών ζεύξεων ταχύτητας 10Gbps. Διπλές συνδέσεις ταχύτητας 10Gbps χρησιμοποιούνται επίσης για την διασύνδεση του δικτύου κορμού με το Κέντρο Δεδομένων Υγείας του ΕΔΥΤΕ στις εγκαταστάσεις Κνωσού ώστε να εξασφαλίζεται αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία.

 

Σχέδιο γενικής τοπολογίας δικτύου

Το δίκτυο διανομής αναλαμβάνει την συγκέντρωση των συνδέσεων των μεταγωγέων του δικτύου πρόσβασης και τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο κορμού και απαρτίζεται από τους κατά τόπους κεντρικούς δρομολογητές/μεταγωγείς του εκάστοτε τμήματος/κτιριακής εγκατάστασης. Η διασύνδεσή του με το δίκτυο κορμού επιτυγχάνεται με ζεύξεις ταχύτητας 10 Gbps και παρέχει διασύνδεση προς τους μεταγωγείς του δικτύου πρόσβασης με ταχύτητες από 1 Gbps έως και 10 Gbps εκτός των περιπτώσεων μικρότερων κτιριακών εγκαταστάσεων οπότε η σύνδεση στο δίκτυο κορμού επιτυγχάνεται με μονές οι πολλαπλές ζεύξεις ταχύτητας 1Gbps.

Το δίκτυο διανομής σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση που συνδέεται αυτόνομα στο δίκτυο κορμού του ΠΚ αποτελείται από δύο μεταγωγείς/δρομολογητές, τον κύριο και τον εφεδρικό. Οι δυο μεταγωγείς/δρομολογητές δύναται να λειτουργούν είτε σαν μια εικονική μονάδα είτε σαν δυο αυτόνομες μονάδες συγκέντρωσης των κύριων και εφεδρικών συνδέσεων των μεταγωγέων του δικτύου πρόσβασης. Διασυνδέονται απευθείας μεταξύ τους και ο καθένας από αυτούς με μία ζεύξη με το δίκτυο κορμού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα του δικτύου πρόσβασης ανεξάρτητα από την αστοχία υλικού σε εξοπλισμό ή σύνδεση/καλωδίωση.

 

Σχέδιο δικτύου διανομής