Δικτυακές Υποδομές

Παθητικές Υποδομές

Υποδομές παθητικών υποδομών δομημένης καλωδίωσης και οπτικών δικτύων

Κεντρικές Υποδομές

Κεντρικός δικτυακός εξοπλισμός

Ασύρματη Πρόσβαση

Υποδομές ασύρματης δικτύωσης

Λογισμικό Ενημέρωσης και Παρακολούθησης Δικτυακών Πόρων

Λογισμικό επίβλεψης λειτουργίας των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών