Υπηρεσία Ενιαίας Πρόσβασης (SSO)

Περιγραφή Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία Ενιαίας Πρόσβασης (Single Sign On – SSO) παρέχει ένα περιβάλλον πιστοποίησης και ελέγχου της πρόσβασης των χρηστών σε Ιδρυματικές διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Αντλεί την κατάλληλη πληροφορία από την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος και παρέχει ένα ευέλικτο και εύκολο στη χρήση μηχανισμό πιστοποίησης. Οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες έχουν στη διάθεση τους ένα ασφαλή, σαφώς ορισμένο και εύκολο στην υλοποίηση και διασύνδεση μηχανισμό πιστοποίησης και εξουσιοδότησης των χρηστών, χωρίς την ανάγκη υλοποίησης και συντήρησης αντίστοιχης λειτουργικότητας. Αντίστοιχα, στα μέλη του Ιδρύματος, παρέχεται ένα φιλικό και ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες χωρίς την απαίτηση επανα-εισαγωγής των διαπιστευτηρίων κατά την μετάβαση από μία υπηρεσία σε μία άλλη. 

  

Οφέλη - Πλεονεκτήματα 

  • Διευκόλυνση των χρηστών με ενιαίο σημείο εισόδου στις συνεργαζόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες 

  • Μετάβαση από μια διαδικτυακή υπηρεσία σε άλλη χωρίς επανα-εισαγωγή διαπιστευτηρίων 

  • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας υποκλοπής διαπιστευτηρίων χρηστών, καθώς αυτά εισάγονται κεντρικά στην υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του Π.Κ.. Ακόμα και αν η ασφάλεια σε κάποια από τις συνεργαζόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες παραβιαστεί από τρίτους, τα διαπιστευτήρια των χρηστών παραμένουν ασφαλή, αφού οι εφαρμογές ποτέ δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά 

  • Ενιαίος τρόπος διαχείρισης των δικαιωμάτων πρόσβασης για όλες τις συνεργαζόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες 

  • Ευέλικτη υλοποίηση της εκάστοτε πολιτικής ασφαλείας 

  • Μείωση φόρτου εργασίας και ευθύνης για τους μηχανικούς λογισμικού καθώς η σύνδεση των χρηστών στις εφαρμογές τους πραγματοποιείται με τη χρήση δοκιμασμένων βιβλιοθηκών, διαθέσιμων σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού 

  • Τυποποίηση του τρόπου επικοινωνίας και της μετάδοσης στοιχείων μεταξύ των συνεργαζόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και του συστήματος ενιαίας πρόσβασης