Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority - (HARICA)" είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της HARICA είναι μια σύμπραξη ισότιμων μελών που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικούς φορείς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ, και ξεκίνησε στα πλαίσια του έργου VNOC2 (έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΔΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας") και πλέον φιλοξενείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET). Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

Σκοπός της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA

Σκοπός της HARICA είναι η δημιουργία υποδομής για την ασφαλή επικοινωνία των μελών των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της HARICA:

  • Υλοποιεί μία Ιεραρχία Δημόσιου Κλειδιού με αρχή την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης της HARICA, μέσω της οποίας τα μέλη της μπορούν να αποκτήσουν ενδιάμεση Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνεργάζεται με τις αρχές πιστοποίησης άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου εμπιστοσύνης.
  • Εκδίδει, για λογαριασμό των μελών του, ψηφιακά πιστοποιητικά για τους χρήστες του δικτύου τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους σε υπηρεσίες δικτύου και για ασφαλή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Εκδίδει, για λογαριασμό των μελών του, ψηφιακά πιστοποιητικά για τους διακομιστές του δικτύου, έτσι ώστε να είναι ασφαλή τα δεδομένα που ανταλλάσσουν με τους χρήστες του δικτύου.

Τύποι πιστοποιητικών

Κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορεί να αποκτήσει ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

Τύπου Α (Class A): πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. η ακαδημαϊκή κάρτα) και χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα ή για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.

Τύπου Β (Class B): πιστοποιητικά που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον υπολογιστή ή σε usb stick, και χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες όπως είναι η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων email. Τα πιστοποιητικά αυτής τη κατηγορίας μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.

Για διακομιστές του Πανεπιστημίου Κρήτης: ψηφιακά πιστοποιητικά για τους διακομιστές του δικτύου, έτσι ώστε να είναι ασφαλή τα δεδομένα που ανταλλάσσουν με τους χρήστες του δικτύου.

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών (HARICA) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κανονισμός λειτουργίας της υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών (HARICA)

 

Οδηγίες για την έκδοση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Β μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έντυπο:

Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικού τύπου Β

 

 

Σε περίπτωση που αντιμέτωπίζετε πρόβλημα χρήσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Academicid) σε περιβάλλον Windows 10 έπειτα από αναβάθμιση του λειτουργικού στην έκδοση 1903 (May 2019 Update) η κατασκευάστρια εταιρία Gemalto δημοσίευσε άρθρο, στο οποίο αναφέρεται στο πρόβλημα, την επίλυσή του και μπορείτε να ανατρέξετε για δική σας διευκόλυνση. Οδηγίες μπορείτε να βρείτε επίσης και στο παρακάτω αρχείο.

Οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος σε αρχείο PDF

 

Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφου pdf με χρήση Adobe Reader DC με χρονοσήμανση, θα βρείτε στο ακόλουθο αρχείο.

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου pdf με χρήση Adobe Reader DC με χρονοσήμανση.

Οδηγίες για τον έλεγχο ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf με προσωπικό πιστοποιητικό ΠΚ, θα βρείτε στο ακόλουθο αρχείο.

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf με προσωπικό πιστοποιητικό ΠΚ