Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP)

Περιγραφή Υπηρεσίας 

Η Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου είναι μια δικτυακή υπηρεσία που αποθηκεύει τους ιδρυματικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς των μελών του Ιδρύματος καθώς και επισκεπτών/εξωτερικών συνεργατών. Περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας χρηστών (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κλπ) αλλά και δεδομένα σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των προσφερόμενων ιδρυματικών και ομοσπονδιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η δομή της υπηρεσίας είναι ιεραρχική και δενδροειδής. 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την δημιουργία και την μετέπειτα επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών λογαριασμών προέρχονται από τις υπηρεσιακές μονάδες του Ιδρύματος, που διατηρούν πρωτογενή δεδομένα για α) το προσωπικό, β) τους φοιτητές και γ) τους συμβασιούχους μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Επιπρόσθετα, στην υπηρεσία καταλόγου αποθηκεύονται ηλεκτρονικοί λογαριασμοί που αντιστοιχούν σε κεντρικές ομάδες, υπηρεσίες και συστήματα του Ιδρύματος, λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς ειδικού σκοπού. Τέλος, στα Τμήματα του Ιδρύματος διατίθενται τα υπο-κλαδιά VAR για την αποθήκευση ηλεκτρονικών λογαριασμών για τις ειδικότερες ανάγκες των Τμημάτων.  

Με τη χρήση της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου και την διασύνδεση όλων των Iδρυματικών Πληροφοριακών Συστημάτων με αυτήν επιτυγχάνεται με ενιαίο και ασφαλή τρόπο η πιστοποιημένη αλλά και διαβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες, ο έλεγχος και η εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας καθώς και η απλοποίηση της διαχείρισης και συντήρησης των στοιχείων των μελών του Ιδρύματος. 

 

Κανονισμός δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών λογαριασμών στην υπηρεσία καταλόγου 

Καθώς το πλήθος των ηλεκτρονικών λογαριασμών αλλά και το σύνολο των διαθέσιμων υπηρεσιών αυξάνει με μεγάλο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, κρίνεται σκόπιμη 
η εφαρμογή κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την δημιουργία και διαχείριση των λογαριασμών αυτών. Ο κανονισμός αυτός έχει ως στόχο να καθορίσει βασικές αρχές που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των Ιδρυματικών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών του Ιδρύματος, από την δημιουργία τους έως και την απενεργοποίηση τους.  

Κανονισμός Υπηρεσίας

 

Έντυπο αίτησης 

Για τη δημιουργία νέου ιδρυματικού λογαριασμού μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση : 

Αίτηση σε αρχείο pdf

Αίτηση σε αρχείο docx

 

Τεχνική Υποστήριξη 

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης,  ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk@uoc.gr. 

Η τεχνική υποστήριξη αφορά τόσο την δημιουργία και διαχείριση των ηλεκτρονικών λογαριασμών όσο και θέματα πρόσβασης στις παρεχόμενες κεντρικές ιδρυματικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες.