Υποδομές

Παθητικές Υποδομές

Υποδομές παθητικών υποδομών δομημένης καλωδίωσης και οπτικών δικτύων

Κεντρικές Υποδομές

Κεντρικός δικτυακός εξοπλισμός

Ασύρματη Πρόσβαση

Υποδομές ασύρματης δικτύωσης

Λογισμικό Ενημέρωσης και Παρακολούθησης Δικτυακών Πόρων

Λογισμικό επίβλεψης λειτουργίας των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών

Κέντρο Δεδομένων Βουτων

Χωρος φιλοξενίεασς κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού

Κέντρο Δεδομένων Κνωσσού

Χώρος φιλοξενίας κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού