Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Web Hosting

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Shared Web Hosting) παρέχει ένα πλήρες και ασφαλές περιβάλλον φιλοξενίας και διάθεσης ιστοσελίδων. Προσφέρει την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ, τον αποθηκευτικό χώρο, το περιβάλλον λογισμικού και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή του Ονόματος Χώρου (Domain Name) της ιστοσελιδας είναι ευθύνη του χρήστη και δεν παρέχεται από την υπηρεσία.

 

Στο χρήστη αποδίδονται λογαριασμοί για την ανάρτηση των ιστοσελίδων και την πρόσβαση σε απαραίτητες Βάσεις Δεδομένων και βοηθητικά λογισμικά. Για την διαχείριση των ιστοσελίδων προσφέρεται διαχειριστικό περιβάλλον (control panel), που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη προσαρμογή και την τροποποίηση ενός δικτυακού τόπου. Επιπλέον προσφέρεται απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω πρωτοκόλλων SSH και FTP/SFTP.

 

Η υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων προσφέρει ασφαλή, αξιόπιστη, με υψηλή διαθεσιμότητα και με υψηλή ταχύτητα πρόσβαση στις φιλοξενούμενες Ιστοσελίδες.

 

Αποδέκτες της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

 

Η υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων προσφέρεται από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης, των Κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.

 

Για τις αντίστοιχες ανάγκες αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, που εκπονούνται από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μπορεί να γίνει χρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων, με την προϋπόθεση ότι έχουν εντάξει την υπηρεσία στο σχετικό πρόγραμμα.

 

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Αιτήματα υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Κάθε αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό, το χρονικό διάστημα (1 έως 3 έτη) χρήσης της υπηρεσίας, τα στοιχεία του διαχειριστή ιστοσελίδας, καθώς και να συνοδεύεται από την υπογραφή του προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Υπεύθυνου της Λειτουργικής Μονάδας ή του Υπεύθυνου της Υπηρεσίας για την περίπτωση των Κεντρικών Υπηρεσιών ή του Επιστημονικά Υπεύθυνου για την περίπτωση αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Αν το αίτημα αφορά ιστοσελίδα της μορφής http://www.ONOMA.uoc.gr, απαιτείται επιπλέον, η σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Αντίστοιχα, για την περίπτωση ιστοσελίδων με Domain Name που δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης απαιτείται η έγκριση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

 

Η παροχή της υπηρεσίας εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, από την υφιστάμενη διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων, με στόχο την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος, στο σύνολο του.

 

Η υπηρεσία παρέχεται για το χρονικό διάστημα το οποίο έχει δηλωθεί, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά για περιπτώσεις που απαιτείται απεριόριστη χρήση της Υπηρεσίας (για πάγιες ανάγκες).

 

Παρεχόμενες δυνατότητες

 

  • Υποστήριξη πολλαπλών εκδόσεων PHP

  • Web Interface για την διαχείριση της υπηρεσίας, πλήρη απουσία cli κατά την παραμετροποίηση

  • Έτοιμα scripts για την εγκατάσταση γνωστών CMS (π.χ. Wordpress κ.α.) μέσα από το Web Interface

  • Παροχή WebDAV για το ανέβασμα αρχείων και φακέλων (κατ’ επιλογή)

  • Παροχή πρόσβασης μέσω Secure Shell (κατ’ επιλογή)

  • Δυνατότητα στατιστικών ανά ιστοσελίδα

  • Δυνατότητα στους διαχειριστές των ιστοσελίδων να ρυθμίζουν πλήθος παραμέτρων από το Web Interface της υπηρεσίας.

  • Δυνατότητα στους διαχειριστές των ιστοσελίδων να παίρνουν πλήρες αντίγραφα ασφαλείας της ιστοσελίδας μέσα από το Web Interface

  • Δυνατότητα διαχείρισης βάσεων δεδομένων είτε από το Web Interface είτε απο διαχειριστικό εργαλείο (phpMyAdmin, phpPgAdmin)

 

Υποστηριζόμενες τεχνολογίες

 

PHP

XML

Perl

JavaScript

Python

.htaccess

mod_rewrite support

 

Βάσεις Δεδομένων

MySQL

Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης MySQL

PostgreSQL

Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης PostgreSQL


Στατιστικά / Logs

Στατιστικά Χρήσης (μέσω του Διαχειριστικού περιβάλλοντος)

Log files (μέσω του Διαχειριστικού περιβάλλοντος)

 

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk@uoc.gr.

 

Έντυπο Κανονισμού Λειτουργίας

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας για την υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Shared Web Hosting)

Κανονισμός λειτουργίας σε μορφή pdf

 

Έντυπο Αίτησης

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης: Αίτηση Φιλοξενίας Ιστοσελίδας σε μορφή doc.

Αίτηση Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Shared Web Hosting)