Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Περιγραφή Υπηρεσίας  

Η υπηρεσία αφορά στη διάθεση ηλεκτρονικών μαθημάτων ανοικτά προς το ευρύ κοινό. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό σύνδεσμο https://opencourses.uoc.gr/courses/. Η πλατφόρμα βασίζεται στο λογισμικό ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης moodle (https://moodle.org/). 

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών ακαδημαϊκών μαθημάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιδρυματικής πλατφόρμας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και στο ευρύ κοινό. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015. 

Ο όρος “Ανοικτά” αναφέρεται στο γεγονός της ελεύθερης πρόσβασης από όλους ανεξαιρέτως σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να είναι είτε σημειώσεις του μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή, είτε διαφάνειες των διαλέξεων είτε ακόμη και καταγεγραμμένες (σε βίντεο) διαλέξεις από την παράδοση του μαθήματος στους φοιτητές. Παρά το γεγονός ότι παρέχεται ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό ένα τέτοιο μάθημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε για την απόκτηση πτυχίου, ούτε αποτελεί πιστοποιητικό γνώσεων. Αντιθέτως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές (πρώην και νυν) για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεών τους πάνω στο αντικείμενο, για την απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και για την διάχυση της γνώσης στο ευρύ κοινό. 

 

Αποδέκτες της Υπηρεσίας 

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που διατίθενται από την πλατφόρμα ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων είναι ελεύτερα διαθέσιμα προς όλους.  

Επιπλέον, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, μπορούν να δημιουργήσουν νέα ανοικτά μαθήματα, ακολουθώντας τη διαδικασία δημιουργίας μαθήματος που περιγράφεται παρακάτω.  

 

Δημιουργία μαθήματος 

Για τη δημιουργία ανοικτού ηλεκτρονικού μαθήματος απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος  από τον καθηγητή του μαθήματος στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)  

  • είτε απευθείας στον διαδικτυακό σύνδεσμο  http://helpdesk.ucnet.uoc.gr/ 

  • είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk [at] uoc [dot] gr, στο οποίο περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του μαθήματος (όνομα και κωδικός, Τμήμα). 

Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των διδασκόντων, το όνομα του μαθήματος και το Τμήμα ή το Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται.  

Αξίζει να αναφερθεί, Επίσης, αν χρειάζεται, αναφέρονται και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί το μάθημα να είναι αντίγραφο κάποιου μαθήματος παλαιότερου έτους (του ίδιου διδάσκοντα). 

 

Τεχνική Υποστήριξη  

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr. 

 

Πολιτική του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ηλεκτρονική Μάθηση 

Εδώ θα βρείτε το κείμενο της πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ηλεκτρονική μάθηση, η οποία εγκρίθηκε κατά την 339η/16-07-2015 Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Μέρος της πολιτικής αφορά στα ανοικτά διαθέσιμα ακαδημαϊκά μαθήματα.