Υπηρεσία Microsoft Office 365

Η υπηρεσία Office 365 παρέχεται δωρεάν από τη Microsoft στα μέλη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (φοιτητές, καθηγητές, τεχνικό/διοικητικό προσωπικό). Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί και από τις 24/02/2017 είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Office 365 περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως το Office Online* (Word, PowerPoint, Excel και OneNote), χώρο αποθήκευσης 1TB στο OneDrive και αρκετές άλλες εφαρμογές. Προσοχή, για το Πανεπιστήμιο Κρήτης η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών από τρίτους παρόχους, που θα βρείτε παρακάτω.

Για να κάνατε χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365 του ΕΔΥΤΕ. Δείτε τις σχετικές Οδηγίες τελικών χρηστών.

Μετά την ενεργοποίηση, η πρόσβαση στην υπηρεσία Office 365 γίνεται:

 • απευθείας στην υπηρεσία Office 365

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε αλλαγή του ονόματος χρήστη (username) του ιδρυματικού λογαριασμού σας οδηγεί σε νέο λογαριασμό στο OneDrive του ΔΗΛΟΣ 365 με αποτέλεσμα να χάσετε την πρόσβαση στα περιεχόμενά σας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προχωρήσετε σε αλλαγή ονόματος χρήστη (username) του ιδρυματικού λογαριασμού σας και διατηρείτε δεδομένα στο OndeDrive του ΔΗΛΟΣ 365, θα πρέπει πριν την αλλαγή του username να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας ώστε να τα μεταφέρετε στην νέα περιοχή στο OneDrive.
 

* Office Online: Πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης Web, δεν επιτρέπει εγκατάσταση των εφαρμογών.
 

Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο στο επίπεδο πρόσβασης στην υπηρεσία, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αιτήματα / προβλήματα που αφορούν στη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς παρέχονται από τρίτους.

Για επικοινωνία / διευκρίνηση σχετικά με τους όρους χρήσης των υπηρεσιών ή την πρόσβαση σε αυτές μπορείτε να επικοινωνείτε με την τεχνική υποστήριξη χρηστών, ως ακολούθως :

  • τηλ. 2810 393312

  Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τρίτων Παρόχων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

  Έκδοση 1.0

  Εγκρίθηκε στην 143η/08-02-2017 τακτική συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης

  Σκοπός

  Αυτό το κείμενο περιγράφει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών Τρίτων Παρόχων που παρέχονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ). Το ΠΚ προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες συμπληρωματικά / εναλλακτικά με αντίστοιχες ενδο-ιδρυματικές υπηρεσίες, ώστε να υποστηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου.

  Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να γνωστοποιήσει στους Χρήστες του ΠΚ τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες σημαίνει ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών.

  Όροι Παροχής Υπηρεσιών

  Ο Χρήστης του ΠΚ, που επιλέγει προαιρετικά να ενεργοποιήσει υπηρεσίες Τρίτων Παρόχων, συμμορφώνεται με τους παρακάτω όρους:

  1. Το ΠΚ παρέχει τις υπηρεσίες αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΚ και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
  2. Αν και το ΠΚ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών, δεν φέρει καμία ευθύνη αν για οποιοδήποτε λόγο οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες ή το επίπεδο ποιότητας δεν είναι αποδεκτό από τους Χρήστες.
  3. Το ΠΚ παρέχει τις υπηρεσίες Τρίτων Παρόχων "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς καμία εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο εγγύηση. Σε καμία περίπτωση το ΠΚ ή οι συνεργάτες του ή η Διοίκηση του ιδρύματος δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημίες, οι οποίες ενδεχομένως προκληθούν από την χρήση τους.
  4. Ο Χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να αποδεχτεί τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια, αξιοπιστία, και ποιότητα των υπηρεσιών.
  5. Σε καμία περίπτωση το ΠΚ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από Χρήστες ή τρίτους φορείς από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη των υπηρεσιών ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις υπηρεσίες αυτές.
  6. Ο Χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών.
  7. Το ΠΚ δύναται να αρνηθεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών, όταν κατά την κρίση του ή κατόπιν πληροφοριών γίνει παραβίαση των όρων του παρόντος, παραβίαση της νομοθεσίας ή επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, ή σε περίπτωση που ασκηθούν κατά του Χρήστη ποινικές διώξεις ή μηνύσεις που έχουν σχέση με αυτές τις υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες του ιδρύματος.
  8. Οι υπηρεσίες παρέχονται προσωπικά σε κάθε Χρήστη και δεν επιτρέπεται η παραχώρησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα.
  9. Κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Τρίτων Παρόχων ο Χρήστης αποδέχεται ότι στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Ιδιότητα και email γίνονται διαθέσιμα στον Πάροχο της υπηρεσίας.
  10. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, συμμορφώνεστε ταυτόχρονα και με τους υπόλοιπους όρους χρήσης και κανονιστικά πλαίσια των υπόλοιπων υπηρεσιών του ιδρύματος.
  11. Γενικότερα ο Χρήστης απαγορεύεται να δημιουργεί, να διακινεί ή να διευκολύνει στην διακίνηση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), κακόβουλου λογισμικού, ιών και μηνυμάτων phishing μέσω των υπηρεσιών αυτών.
  12. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα που δημιουργούνται ή διακινούνται μέσω αυτών των υπηρεσιών μπορεί να αποθηκεύονται σε Κέντρα Δεδομένων (data centers) εκτός Ελλάδας ή ακόμα και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  13. Ο Χρήστης του ΠΚ μπορεί να διακινεί ή/και να αποθηκεύει δεδομένα μέσω των υπηρεσιών αυτών που θα πρέπει να είναι εκκαθαρισμένα από πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Γενικότερα, δεν συστήνεται η χρήση των υπηρεσιών αυτών για διακίνηση ή αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν το ίδρυμα.
  14. Ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι τα δεδομένα που διακινούνται ή αποθηκεύονται μέσω των υπηρεσιών αυτών δεν προστατεύονται από οποιοδήποτε μηχανισμό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) του ιδρύματος. Η προστασία των δεδομένων είναι ατομική ευθύνη του Χρήστη.
  15. Στην περίπτωση διαγραφής προσωπικών δεδομένων, αρχείων, κλπ. ή/και συνολική αναίρεση της υπηρεσίας, με επιλογή του ίδιου του Χρήστη, ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι τα δεδομένα του είναι πιθανό να μην διαγράφονται οριστικά από τους Παρόχους της υπηρεσίας.
  16. Οι Πάροχοι μπορεί να προσφέρουν στους ιδρυματικούς υπεύθυνους των υπηρεσιών (Διαχειριστές) τη δυνατότητα να παρακολουθούν δεδομένα του Χρήστη που διακινούνται ή αποθηκεύονται μέσω των υπηρεσιών αυτών ή σχετίζονται με δραστηριότητα του Χρήστη (log files, κλπ.). Το ΠΚ φροντίζει για την απόλυτα εμπιστευτική διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Το ΠΚ εγγυάται ότι δεν προωθεί, ή διανέμει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα εντός και εκτός ΠΚ, εκτός αν υπάρχει ρητή συναίνεση και απαίτηση του Χρήστη για κάτι τέτοιο ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση δικαστικής ή αστυνομικής έρευνας, όταν υπάρχει ένδειξη παράνομης δραστηριότητας Χρήστη, ή στην περίπτωση που απαιτούνται ενέργειες για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος, θεραπευτικά ή προληπτικά.
  17. Ο Χρήστης του ΠΚ αναγνωρίζει ότι είτε το ΠΚ, είτε ο Πάροχος της υπηρεσίας ενδέχεται να διακόψουν την παροχή της υπηρεσίας αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος κειμένου.
  18. Οι παρόντες όροι παροχής των υπηρεσιών μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η χρήση τους συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

  Περιορισμοί Ευθύνης

  Οι υπηρεσίες είναι προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση ή άλλο αντάλλαγμα στους Χρήστες του ΠΚ. Το ΠΚ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους Χρήστες τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης:

  1. Το ΠΚ ευθύνεται μόνο για δόλο ή για βαριά αμέλεια των οργάνων του. Αντίθετα το ΠΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη των υπαλλήλων και των βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων του.
  2. Στόχος του ΠΚ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των υπηρεσιών, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους Χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε πόρο διαθέσιμο στο ανοικτό δίκτυο η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Συνεπώς, το ΠΚ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της έλλειψης, δυσλειτουργίας ή κακής χρήσης των μηχανισμών ασφαλείας του.
  3. Απόψεις που εκφράζονται ή κείμενα που δημοσιεύονται μέσω των υπηρεσιών (εσωτερικά στο ΠΚ ή και σε ολόκληρο το διαδίκτυο) από οποιονδήποτε Χρήστη, δεν είναι απόψεις του ΠΚ, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΠΚ από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των Χρηστών είναι προσωπικά. Το ΠΚ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, αλλά και δεν έχει τη βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.
  4. Οι Διαχειριστές των υπηρεσιών από πλευράς ΠΚ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των υπηρεσιών από ενέργειες στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.
  5. Επίσης, οι Διαχειριστές των υπηρεσιών δεν εγγυώνται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τους τίθενται.

  Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παραβάσεων

  Σε πολλές περιστάσεις μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις της παραπάνω πολιτικής οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενημέρωση των Χρηστών. Οι Χρήστες ενθαρρύνονται να ζητούν, όταν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, τη βοήθεια των Διαχειριστών των υπηρεσιών. Οι Διαχειριστές είναι σε θέση να πάρουν άμεσα μέτρα που τυχόν απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων, και να κατευθύνουν τους Χρήστες ώστε να μην προκύψουν ξανά.

  Συμβάντα όπως προφανή συνθηματικά, άθελη κατάχρηση των πόρων των υπηρεσιών, κλπ. μπορούν και θα αντιμετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις όπως επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, κλοπή ταυτότητας ή δεδομένων, παράνομες πράξεις, κλπ. οι Διαχειριστές προβαίνουν σε προσωρινά μέτρα (π.χ. απενεργοποίηση λογαριασμού) και ενημερώνονται τα κατάλληλα όργανα της Διοίκησης του ιδρύματος ανάλογα με τησοβαρότητα της περίπτωσης, ώστε να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις και οι τυχόν νομικές ενέργειες για άρση της παράνομης πράξης και αποτροπής αυτής στο μέλλον.

  Τεχνική Υποστήριξη - Επικοινωνία

  Ο Χρήστης του ΠΚ λαμβάνει τεχνική υποστήριξη σχετικά με τις υπηρεσίες μόνο στο επίπεδο πρόσβασης των υπηρεσιών.Το ΠΚ δεν δύναται να εξυπηρετεί αιτήματα/προβλήματα που αφορούν στη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

  Για οποιαδήποτε επικοινωνία / διευκρίνηση σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης των υπηρεσιών μπορείτε να επικοινωνείτεμε το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ, ως ακολούθως:

  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helpdesk@uoc.gr
  • Τηλέφωνο: 2810 39 3312

  Ειδικοί όροι υπηρεσιών

  Υπηρεσία Microsoft Office 365

  Το Office 365 είναι μια συλλογή εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Microsoft στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία συμμορφώνεστε ταυτόχρονα και με τους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών της Microsoft.

  Η πρόσβαση του Χρήστη στην υπηρεσία πραγματοποιείται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό λογαριασμό μέσω της Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ του ΕΔΕΤ (https://delos365.grnet.gr/). Εφόσον χρησιμοποιείτε την υπηρεσία συμμορφώνεστε ταυτόχρονα και με την "Πολιτική και διαδικασίες" της Ομοσπονδίας (http://aai.grnet.gr).

  Για την εγγραφή (Record) μέσω TEAMS θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του Τμήματός σας και στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει αίτημα στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρηστών (helpdesk (ατ) uoc.gr) για την ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας εγγραφής στον συγκεκριμένο χρήστη (Μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμοι, ΙΔΑΧ).
  **Σημαντική σημείωση** Για τις εγγραφές θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη ο "Οδηγός Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων" του Πανεπιστημίου Κρήτης, που μορείτε να βρείτε στην σελίδα: Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Π.Κ.