Σύνδεση μέσω πρίζας δικτύου

Η υπηρεσία σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής δομημένης καλωδίωσης (πρίζα δικτύου) παρέχει στους χρήστες μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων του ιδρύματος. Εγκαταστάσεις παροχών δομημένης καλωδίωσης έχουν υλοποιηθεί σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις κατά την ανέγερση τους και κατόπιν σε πολλαπλές φάσεις ανάλογα με τις διατυπωμένες ανάγκες με μέριμνα για την εκάστοτε εφαρμογή σύγχρονων σχετικών διεθνών προτύπων. Η μία πλευρά των συνδέσεων δομημένης καλωδίωσης (πρίζα) βρίσκεται στον χώρο του χρήστη και η άλλη πλευρά της καταλήγει στον εκάστοτε τοπικό κατανεμητή (σε πλαίσιο μικτονόμησης) με αμφότερες τις πλευρές να διαθέτουν κοινή χαρακτηριστική ονομασία. Για την ολοκλήρωση της σύνδεσης του χρήστη η πλευρά που βρίσκεται στον τοπικό κατανεμητή συνδέεται σε μεμονωμένη θύρα εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης.

Καθώς πρόκειται για παροχή υπηρεσίας που αφορά στους χώρους λειτουργίας τμημάτων και υπηρεσιών σχετική αίτηση για την παροχή της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλουν μόνο οι επίσημα ορισμένοι για το εκάστοτε τμήμα ή υπηρεσία τοπικοί διαχειριστες. Η απόδοση διεύθυνσης δικτύου γίνεται από τον εκάστοτε τοπικό διαχειριστή.