Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών στελεχώνεται από προσωπικό υψηλής τενικής και τεχνολογικής κατάρτισης, το οποίο αποτελείται από μηχανικούς δικτύων, μηχανολόγους, προγραμματιστές, τεχνικούς, καθώς και διοικητικό προσωπικό.

Έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία

  • Στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων σε θέματα ευρυζωνικότητας και τεχνολογίας οπτικών ινών.
  • Σε Υπηρεσίες Βίντεο, που περιλαμβάνουν την καταγραφή και επεξεργασία του υλικού και τη διάθεσή του μέσα από κατάλληλες πλατφόρμες
  • Στην Τηλεκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη, μέσω της πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων και ζωντανών μεταδόσεων και με τη διαμόρφωση κατάλληλων εφαρμογών διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου
  • Σε υπηρεσίες Τηλεφωνίας
  • Στην ανάπτυξη Συνεργατικών εργαλείων
  • Σε διαχείριση, αξιοποίηση μέσω ΤΠΕ εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ήτοι ανοιχτών δεδομένων
  • Στην ανάπτυξη εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα, σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου και αδειοδοτήσεων

Η τεχνογνωσία έχει αποκτηθεί τόσο λόγω της παροχής υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και μέσω της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και της δημιουργίας συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.