Το Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (πρώην Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων), έχει ως σκοπό το σχεδιασμό την αναβάθμιση και τη λειτουργία των κεντρικών δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τη στήριξη του εκπαιδευτικού ερευνητικού και διοικητικού έργου του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις.  

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο συμμετέχοντας αφενός σε αναπτυξιακά προγράμματα και αφετέρου παρέχοντας συμβουλευτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες του Τμήματος σχεδιάζονται πάντα έχοντας ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ.   

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:  

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και επίβλεψη καλής λειτουργίας των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών του ιδρύματος 

 • Διαχείριση, ανάπτυξη και επίβλεψη καλής λειτουργίας  των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων και των δικτυακών συνδέσεων του ιδρύματος σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους αντίστοιχων υποδομών και υπηρεσιών (ΕΔΥΤΕ, Εγχώρια και Διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα, πάροχοι τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών υπηρεσιών) 

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και επίβλεψη της καλής λειτουργίας των κεντρικά παρεχόμενων βασικών δικτυακών υπηρεσιών υποδομής DNS, NTP, DHCP 

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση λύσεων ασφαλούς επικοινωνίας δεδομένων (point-point) καθώς και των κεντρικών υπηρεσιών εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) 

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται υπηρεσίες παροχής εικονικών εξυπηρετητών, εικονικών σταθμών εργασίας, αποθηκευτικού χώρου, αντιγράφων ασφαλείας 

 • Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων - Web Hosting 

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση  πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης για τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων, προσαρμοσμένων είτε για την υποστήριξη των μαθημάτων που απευθύνονται στους φοιτητές του Ιδρύματος και ανήκουν στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων είτε ανοικτά για το ευρύ κοινό. 

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, που επιτρέπουν τη ζωντανή επικοινωνία διδασκόντων και φοιτητών και με χαρακτηριστικά ανάλογα με τη φύση του μαθήματος (μικρές ή μεγάλες ομάδες, αμφίδρομη επικοινωνία ή ζωντανή μετάδοση, διαβαθμισμένος έλεγχος της επικοινωνίας από το διδάσκοντα) 

 • Υποστήριξη και λειτουργία κέντρων παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου (στούντιο) 

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών επικοινωνίας και συνεργασίας όπου μέσα από ένα ενοποιημένο περιβάλλον η κλασσική τηλεφωνική επικοινωνία ενσωματώνεται και διαλειτουργεί με υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης / τηλε-συνεργασίας επιτρέποντας την διασύνδεση, με βίντεο, πολλών χρηστών ταυτόχρονα 

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών βίντεο που διαλειτουργούν με τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης, καθώς και με τα συστήματα τηλεδιάσκεψης του Ιδρύματος, επιτρέποντας την εγγραφή και  μετάδοση βίντεο, ζωντανά στο διαδίκτυο καθώς και την διάθεση βίντεο για παρακολούθηση κατά απαίτηση και την διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος  

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση των κεντρικών υπηρεσιών πιστοποίησης και εξουσιοδότησης – AAI (Υπηρεσία Καταλόγου, Σύστημα Ενιαίας Πρόσβασης - SSO, Identity Provider – IdP, myAccount). 

 • Διασφάλιση συμβατότητας για την ορθή πρόσβαση και λειτουργία του συνόλου των ομοσπονδιακά παρεχόμενων υπηρεσιών (ΕΔΕΤ ΑΑΙ, GUnet, Edugain) καθώς και υπηρεσιών από τρίτους παρόχους (Microsoft Office 365). 

 • Υποστήριξη και λειτουργία της υπηρεσίας έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών - PKI (προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά και ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών). 

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας δικτύου και υπολογιστικών συστημάτων με στόχο την ασφάλεια δεδομένων και συστημάτων και την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, διαχείριση περιστατικών ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών υπηρεσιών και ενημέρωση της κοινότητας για την αποφυγή και αντιμετώπιση τους, διαχείριση των κεντρικών υποδομών και υπηρεσιών ασφάλειας δικτύου 

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σαν εργαλείο υποβοήθησης, στην  κατεύθυνση της βιώσιμης ενεργειακά λειτουργίας του Ιδρύματος.  

 • Τεχνική υποστήριξη και δράσεις κατάρτισης  των χρηστών, για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες