Ολοκληρωμένα

Ολοκληρωμένα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα

Στηρίζω

Οριζόντιο  Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, για νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και τη Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η Ανάπτυξη καινοτόμων και αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών ΠΣΔ καθώς και η Υποστήριξη της χρήσης των σχολικών υποδομών ΤΠΕ. Συμπληρωματικά, περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Λειτουργίας ΠΣΔ, του ψηφιακού Σχολείου καθώς και επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών για το έργο. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει κληθεί να αναπτύξει, να εξελίξει, να προσαρμόσει στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας του ΥΠΑΙΘ.
Στους τελικούς χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα παρασχεθούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για όλη τη διάρκεια της πράξης οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

  • «Εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο ΠΣΔ» και
  • «Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου (unified communications)».

Αρχιτεκτονική του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ»

 

Βiotalent-Εrasmus-Εpos

 

Σχετικά με το BIOTALENT

Το BIOTALENT είναι ένα συνδυασμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης βιοποικιλότητας e-learning.

Η βιοποικιλότητα και η προστασία της μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μια ισχυρή επένδυση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Το BIOTALENT δημιουργεί ταλέντο στη βιοποικιλότητα μέσω καινοτόμου εκπαίδευσης και νέων δεξιοτήτων για την αύξηση της εμπλοκής στην επιστήμη.

 

Σκοπός

Μια βασική προσπάθεια για τη διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας μακροπρόθεσμα είναι η πρόκληση κοινωνικής αλλαγής μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στον τομέα της εκπαίδευσης για τη βιοποικιλότητα έχει γίνει επομένως υψηλή προτεραιότητα η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία των σωστών προγραμμάτων κατάρτισης και την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το BIOTALENT θα παρέχει ένα συνδυασμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τη βιοποικιλότητα της ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση του επιπέδου γνώσης της βιοποικιλότητας τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

Οι κύριοι στόχοι του έργου BIOTALENT είναι:

  1. Να αναπτυχθεί ένα αναμεμειγμένο μοντέλο μάθησης για προσαρμόσιμα, αρθρωτά μαθήματα κατάρτισης.
  2. Δημιουργία πλατφόρμας εικονικής μάθησης ανοιχτού κώδικα για την παράδοση του ηλεκτρονικού περιεχομένου του μαθήματος.
  3. Να παραδώσει ένα πιλοτικό ανάμικτο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για τη βιοποικιλότητα ·
  4. Να εκπαιδεύσει καθηγητές και συνεργάτες του έργου στη χρήση ανάμικτων τεχνικών, ηλεκτρονικής μάθησης.

 

Συμετοχή του Ucnet

Το Ucnet συμμετείχε στο έργο BIOTALENT σε συνεργασία με το ΜΦΙΚ και ανέλαβε τη φιλοξενία, ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του έργου.

Διάκριση του έργου

Η πλατφόρμα BIOTALENT (http://biotalent.ucdc.uoc.gr/) και τα μαθήματα τα οποία περιέχει, επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμπεριληφθούν στη λίστα με τους προτεινόμενους διαδικτυακούς πόρους και εργαλεία για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερα εδώ:

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources/eu-funded-projects_el

http://biotalent.myspecies.info/