ΔΙΚΤΥΝΝΑ

Το έργο «Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», με κύριο δικαιούχο την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας) και συνεργαζόμενο φορέα το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1.2.3c.15.1.2.3 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3549) ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 354c.15.1.2.39) ) και τίτλο: “Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3549) ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3549) ΑΠΕ)" σε ΑΕΙ, Φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις Τεχνολογικών Φορέων του Υπουργείου Παιδείας και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων αποτελούν στρατηγικούς στόχους τόσο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και για την ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Το παρόν έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας των υποδομών που λειτουργούν στο χώρο ευθύνης του Πανεπιστημίου Κρήτης και περιλαμβάνει την υλοποίηση:

 • Επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κι εξοικονόμησης ενέργειας στο εν λειτουργία κτίριο «Φοιτητικό Κέντρο» και στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, καθώς και στο κτίριο Β των εγκαταστάσεων των Λευκών Κτιρίων στην Κνωσό.
 • Δράσεων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την ενεργειακή κάλυψη τόσο των προααναφερόμενων κτιρίων όσο και του Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας που λειτουργεί η ΕΔΕΤ ΑΕ στους χώρους του Πανεπιστημίου στις Βούτες.
 • Δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
 •  Πολιτικών και πρακτικών παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των παραπάνω ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της πρότασης είναι:

 •  Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου «Φοιτητικό Κέντρο», του κτιρίου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του κτιρίου Β του συγκροτήματος λευκών κτιρίων της Κνωσού (με δικαιούχο το Παν. Κρήτης).
 •  Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης σε επιλεγμένασημεία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (με δικαιούχο το Παν. Κρήτης).
 •  Προμήθεια και εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων 300 και 200 ΚWp. (με δικαιούχο το Παν. Κρήτης).
 •  Προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου και μικρού ηλεκτρικού λεωφορείου (minibus) (με δικαιούχο το Παν. Κρήτης). ) (με δικαιούχο το Παν. Κρήτης).
 •  Προμήθεια λογισμικού/ υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού ενεργειακής παρακολούθησης(με δικαιούχο την ΕΔΥΤΕ).
 •  Μελέτες εφαρμογής και συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης (με δικαιούχο την ΕΔΥΤΕ).
 • Ανάλυση της βιωσιμότητας των ανωτέρω παρεμβάσεων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης.