2810 393312
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ηράκλειο Κρήτης Κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
info-ucnet@uoc.gr